≡ Menu

vingers online

Je weerstand is zichtbaar in de vingers 

Weerstanden in ons systeem zijn het gevolg van een eerder emotioneel voorval uit het verleden wat nog steeds in het systeem zit. De meeste zelfs door iets uit de eerste 15 jaar.
Er is daardoor op een bepaalde plek in je lichaam een energietekort ontstaan.
De opstapeling van emotionele voorvallen zorgt uiteindelijk voor de meeste lichamelijke klachten maar ook hoe we ons leven ervaren.

Dat wat je denkt ben je

Door op latere leeftijd geconfronteerd te worden met een identieke emotie of gebeurtenis, wordt weer die zwakke plek beïnvloed. Hoe meer emotionele voorvallen, hoe meer energie tekorten die plek in je lichaam zal krijgen. Wat uiteindelijk die huidige klacht veroorzaakt. 

Daar je in de regel geen link zal leggen met een voorval uit je jeugd, zal het oplossen van je huidige klacht moeizaam zijn. Medici zeggen dan dat je onverklaarde klachten hebt. Zie het als een bijensteek die pas bij de tweede of derde steek een allergische reactie geeft. 

In de 35 jaar dat ik mensen behandel, heb ik ontdekt dat je vingers alles opslaat. Dat klinkt voor veel mensen vreemd, maar vergelijk jouw vingers maar eens met anderen. Geen één vinger is hetzelfde en ook als je je vingers voelt, dan voel je ook oneffenheden, die te maken hebben met voorvallen uit je verleden. 

Zo heeft elke vinger zijn specialiteit wat betreft een bepaalde emotie. Door die vingers op een specifieke manier te masseren, zal die oude emotie aangepakt worden zodat herstel van je verzwakte plek vaak snel mogelijk is. Het lichaam gebruikt daarvoor het eigen vermogen om snel te genezen.  

Maar ook als je geen klachten hebt, maar tegen problemen aanloopt of in een cirkeltje blijft lopen, kunnen de vingers jou helpen met het vinden van de emotionele weerstand. Want zelfs voor toekomstige zaken kunnen oude emotionele ervaringen een tegenwerkende kracht hebben. 

Masseer het oude denken over het verleden uit vingers voor een beter balans van het lichaam.

Ruud Overstegen
Ontdekker vingerreflexologie

Begin vandaag nog met de online opleiding Vingerreflexologie

In de online cursus vertel ik je graag hoe je stap voor stap oude patronen simpel kunt omzetten middels de vingers . Via onderstaande link bestel je de zeven melige online opleiding.
Je ontvangt dan zeven weken lang op dezelfde tijd de video-lessen.
Je kunt ze bekijken op de tijd die voor jou het beste is.

(Na deze 7-delige opleiding is er de mogelijkheid om de normale offline opleiding voort te zetten voor meer informatie en bijbehorende map met nog meer mogelijkheden bij één van onze docenten in Nederland.)

Ruim de weerstanden uit je lichaam via die vingers voor het leven die je wenst.


Your complaint is in your fingers

Your current complaint is the result of a previous emotional incident from the past that is still in your system. Sometimes even something from the first 15 years. As a result, an energy shortage has arisen at a certain location in your

body. By being confronted with an identical emotion at a later age, this weak spot is influenced again. The more emotional events, the more energy shortages that will get a place in your body. What ultimately causes that current complaint.

Because you normally will not make a link with an incident from your childhood, solving your current complaint will be difficult. Medics then say that you have unexplained symptoms. Think of it as a bee sting that only gives an allergic reaction at the second or third stitch.

In the 30 years that I treat people, I have discovered that your fingers are storing everything. That sounds strange to many people, but compare your fingers with others. Not one finger is the same and even if you feel your fingers, you also feel unevenness, which has to do with incidents from your past.

So, each finger has its specialty in terms of a certain emotion. By massaging those fingers in a specific way, that old emotion will be tackled so that recovery from your weakened area is often possible. The body uses its own ability to heal quickly.

But even if you have no complaints, but you run into other problems or walk around in circles, the fingers can help you find the emotional resistance. Because even for future things, old emotional experiences can have a  counter-force.

Massage the past from your fingers and come into balance.


Deine Beschwerde liegt in deinen Fingern

Ihre aktuelle Beschwerde ist das Ergebnis eines früheren emotionalen Vorfalls aus der Vergangenheit, der sich noch in Ihrem System befindet. Manchmal sogar etwas aus den ersten 15 Jahren. Infolgedessen ist an einem bestimmten Ort in Ihrem Körper ein Energiemangel aufgetreten.

Durch die Begegnung mit einer identischen Emotion in einem späteren Alter wird diese Schwachstelle erneut beeinflusst. Je mehr emotionale Ereignisse, desto mehr Energieknappheit wird in Ihrem Körper entstehen. Was letztendlich diese aktuelle Beschwerde verursacht.

Da Sie in der Regel keine Verbindung zu einem Ereignis aus Ihrer Kindheit sehen, wird die Lösung Ihrer aktuellen Beschwerde schwierig sein. Ärzte sagen dann, dass Sie unerklärliche Symptome haben. Stellen Sie sich einen Bienenstich vor, der nur beim zweiten oder dritten Stich eine allergische Reaktion auslöst.

In den 30 Jahren, in denen ich Menschen behandle, habe ich entdeckt, dass deine Finger alles aufzeigen. Das klingt für viele Leute seltsam, aber vergleichen Sie Ihre Finger mit anderen. Kein einziger Finger ist derselbe und selbst wenn Sie Ihre Finger fühlen, fühlen Sie auch Unebenheiten, die mit Ereignissen aus Ihrer Vergangenheit zu tun haben.

Jeder Finger hat seine Spezialität in Bezug auf eine bestimmte Emotion. Indem Sie diese Finger auf eine bestimmte Weise massieren, wird diese alte Emotion in Angriff genommen, so dass die Erholung von Ihrem geschwächten Bereich oft möglich ist. Der Körper nutzt seine eigene Fähigkeit, schnell zu heilen.

Selbst wenn Sie keine Beschwerden haben, aber Sie stoßen auf andere Probleme oder Sie laufen im Kreis herum, können die Finger Ihnen helfen, den emotionalen Widerstand zu finden. Denn auch für zukünftige Dinge können alte emotionale Erfahrungen eine Gegenkraft haben.

Massiere die Vergangenheit aus deinen Fingern und komme in Balance.